Projekt „W Młodych zawodowy POWER”
realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt

Projekt "W Młodych zawodowy POWER" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 30.06.2018 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 60 UP, w tym 40K, 20M (osób w wieku 18-29 lat), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. kujawsko-pomorskim, bez pracy- wyłącznie bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu- młodzież NEET, z wyłącz. osób należących do gr doc określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER) w terminie 1.10.2017-30.06.2018 zgodnie z opracowanym dla każdej z tych osób Indywidualnym Planem
Wartość projektu: 785 884,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 628 707,60 zł
 
Uczestnikami Projektu będzie 60 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne :
1.1 Formalne - obowiązkowe:
  a) Zgłoszenie udziału w Projekcie w przewidziany sposób i w podanym terminie.
1.2 Podstawowe - obowiązkowe:
  a) Wyłączona kwalifikowalność do wsparcia w ramach 1.3.1 PO WER,
  b) Wiek - między 18 a 29 rokiem życia,
  c) Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w Województwie Kujawsko-Pomorskim
  d) Status młodzieży NEET – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 tj. osoba, która:
    pozostaje bez zatrudnienia (w tym: jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
    nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
    nie szkoli się (nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
  e) Brak zatrudnienia –status osoby biernej zawodowo.
1.3 Uzupełniające - obowiązkowe:
  a) Motywacja do udziału w projekcie i do podjęcia zatrudnienia,
  b) Adekwatność wsparcia projektowego do potrzeb, zainteresowań, predyspozycji i stanu zdrowia.
1.4 Pierwszeństwa - nieobowiązkowe:
  a) Niepełnosprawność – 1 pkt.,
  b) Brak doświadczenia zawodowego – 1 pkt.,
  c) Niskie wykształcenie - wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe– 1 pkt.,
  d) Miejsce zamieszkania na terenach wiejskich w powiatach o stopie bezrobocia powyżej średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego – 1 pkt.,
  e) konieczność sprawowania opieki nas dzieckiem/osobą zależną– 1 pkt.
 
Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:
Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, jak i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym Indywidualny Plan Działania;
pośrednictwo pracy;
szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji (zgodnie z IPD);
staże zawodowe - 3 miesiące;
 
Uczestnikom Projektu przysługuje:
- refundacja kosztów dojazdu (dla 30% uczestników zgodnie z IPD);
- badania lekarskie;
- stypendium szkoleniowe;
- stypendium stażowe (miesięczne)
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną(dla 10% uczestników zgodnie z IPD).
 
Osiągnięty zostanie wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
- 37% dla OzN
- 68% dla os. o niskich kwalifikacjach
- 63% dla pozostałych UP.