Projekt "Azymut Praca"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet 10. Otwarty Rynek Pracy
Działanie 10.02. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
Poddziałanie 10.02.01. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt

Projekt "Azymut Praca" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10. Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.02. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. - 31.03.2017 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału zawodowego uwzględniając potrzeby uczestników projektu oraz wymagania świętokrzyskiego rynku pracy.

Grupę docelową projektu stanowi 90 osób (50 kobiet i 40 mężczyzn) spełniających kryteria:

- wiek powyżej 29 lat
- 80 osób bezrobotnych, dla których ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy
- 10 osób biernych zawodowo
- zamieszkanie w województwie świętokrzyskim
- o niskich kwalifikacjach zawodowych
- brak zatrudnienia

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z obszarów miejskich, z powiatów o stopie bezrobocia powyżej średniej dla województwa (powiaty: skarżyski, opatowski, ostrowiecki, konecki, kielecki, starachowicki), długotrwale bezrobotne, powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka.

Ścieżka wsparcia:
1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
  diagnoza potrzeb (określenie trudności, rozpoznanie celów zawodowych)
  analiza predyspozycji zawodowych
  identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
  rynek pracy i warsztat edukacyjny (sytuacja na rynku pracy, wymagania pracodawców)
  warsztat samopoznania (analiza słabych i mocnych stron)
  ocena zawodowa (zainteresowania, cele, doświadczenie)
  pomoc w wyborze zawodu
2. Pośrednictwo pracy
  pozyskiwanie ofert i udostępnianie ich uczestnikom projektu
  inicjonowanie i organizacja spotkań pracodawców z uczestnikiem
  udostępnianie pracodawcom informacji o kwalifikacjach uczestników
  pozyskiwanie ofert pracy
  przygotowanie uczestnika projektu do rozmów rekrutacyjnych
  pomoc w przygotowaniu odpowiedniego CV
3. Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):
  Ocieplanie ścian metodą lekką mokrą
  Monter armatury grzewczej i sanitarnej
  Specjalista odnowy biologicznej - masażysta
40 godzin zajęć teoretycznych i 200 godzin zajęć praktycznych
4. Staże zawodowe na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym - 3 miesięczne
 
Uczestnik projektu otrzyma:
- ubezpieczenie NNW
- refundację kosztów dojazdu
- catering na szkoleniu zawodowym
- materiały pomocnicze i dydaktyczne
- stypendium za szkolenia zawodowe
- stypendium stażowe