Projekt „Azymut Praca”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy
Działania: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt

Projekt „Azymut Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 30.06.2018 r.

Projekt został przedłużony do 31.08.2018 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 50 osób (w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia, wyłącznie o niskich kwalifikacjach, bez zatrudnienia (w tym 13 osób biernych zawodowo, 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, 27 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/MUP), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie warmińsko-mazurskim w subregionie elbląskim, zgodnie ze sporządzonym Indywidualnym Planem Działania, przez szkolenia i/lub staże poprzedzone identyfikacją potrzeb (IPD), wsparte poradnictwem zawodowym i/lub pośrednictwem pracy.
Wartość projektu: 750 693,44 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 638 089,42 zł
 
Uczestnikami Projektu będzie 46 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne :
a) wiek – powyżej 29 roku życia;
b) brak zatrudnienia – status osoby:
  bezrobotny: nie pracuje, gotowy do podjęcia pracy, aktywnie poszukuje pracy, zarejestrowany w PUP/MUP;
  bierny zawodowo: nie pracuje, nie jest gotowy do podjęcia pracy, nie poszukuje pracy, nie jest zarejestrowany w PUP/MUP;
  bezrobotny: nie pracuje, gotowy do podjęcia pracy, aktywnie poszukuje pracy, niezarejestrowany w PUP;
c) miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w Województwie Warmińsko-Mazurskim, subregion elbląski – powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg;
d) motywacja do udziału w Projekcie i do podjęcia zatrudnienia.
 
Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą mały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa::
a) miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich;
b) długotrwałe bezrobocie;
c) wiek 50 lat i więcej.
 
Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:
Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
pośrednictwo pracy;
poradnictwo zawodowe;
szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji;
staże zawodowe - 3 miesiące;
 
Uczestnikom Projektu przysługuje:
- refundacja kosztów dojazdu;
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;
- materiały dydaktyczne;
- catering obiadowy i kawowy;
- badanie lekarskie;
- stypendium szkoleniowe;
- stypendium stażowe (miesięczne).
 
Planowane efekty:
osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 13 osób;
osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – bezrobotni w tym długotrwale bezrobotni – 10 osób;
osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – bierni zawodowo – 3 osoby;
osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – osoby o niskich kwalifikacjach – 13 osób;
osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 25 osoby;
osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni – 19 osób;
osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – bierni zawodowo – 6 osób;
osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – osoby o niskich kwalifikacjach – 25 osób.